A’ Cleachdadh a’ Chidhe

‘S e àite air leth math a th’ ann an Cidhhe Loch Baghasdail mas e turas spòrsail dha na h-eileanan a tha a dhìth oirbh. Tha deagh fhasgadh air an taobh an ear  ‘s mar sin, gu math freagarrach ma tha sibh ag iarraidh turas a ghabhail air ur socair ‘s a’ coimhead air fiadh-bheatha sa Chuan Sgìth. Tha an taobh an iar nas fhosgailte ‘s nas fhiadhaiche ‘s faodar a dhol a-mach cho fada ri Hiort, aig a bheil cliù air feadh an t-saoghail.

Tha Loch Baghasdail sa cheann a deas de na h-Eileanan a-Muigh ‘s tha buaidh aig Sruth a’ Chuan Siar a Tuath air an t-sìde , chan fhàs i ro fhuar  sa bhitheantas,  agus tha seo fàbharach nam biodh sibh ag iarraidh ur bàta a chumail an-seo fad a’ Gheamhraidh. Tha fasgadh ann bho na cnuic air taobh an ear an eilein cuideachd.